• Trust Taxi service een unieke samenwerking heeft met diverse geweldige taxibedrijven in het hele land en u daardoor deze Luchthaven service zo voordelig kan aanbieden, het geheim van elkaar gunnen van het werk waar u als klant direct baat bij heeft.

  Weet u dat?

  Trust Taxi service een unieke samenwerking heeft met diverse geweldige taxibedrijven in het hele land en u daardoor deze Luchthaven service zo voordelig kan aanbieden, het geheim van elkaar gunnen van het werk waar u als klant direct baat bij heeft.

 • Trust Taxi Service 24/7 beschikbaar is echter alleen op het reservering formulier via de website.

  Weet u dat?

  Trust Taxi Service 24/7 beschikbaar is echter alleen op het reservering formulier via de website.

 • Trust Taxi Service is meestal niet ad-hoc beschikbaar dit om te voorkomen dat er van de klant naar klant wordt geracet<br />

  Weet u dat?

  Trust Taxi Service is meestal niet ad-hoc beschikbaar dit om te voorkomen dat er van de klant naar klant wordt geracet

 • Wel mondkapje: u reist met meer passagiers in de taxi <br />
Geen mondkapje: u bent de enige passagier in de taxi.<br />
Als er 2 of meer passagiers in de taxi zitten, kunnen zij een boete krijgen als zij geen mondkapje dragen.<br />
<br />

  Covid-19 In de taxi gelden de volgende regels

  Wel mondkapje: u reist met meer passagiers in de taxi
  Geen mondkapje: u bent de enige passagier in de taxi.
  Als er 2 of meer passagiers in de taxi zitten, kunnen zij een boete krijgen als zij geen mondkapje dragen.

Bereken hier je ritprijs

Voorwaarden

» VOORWAARDEN » van TrustTaxiService.NL

Op al het taxivervoer gereserveerd door tussenkomst van Trust Taxi Service
zijn de algemene voorwaarden voor taxivervoer van KNV Koninklijk Nederlands Vervoer van toepassing. In afwijking of aanvulling op de KNV algemene voorwaarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Ritten.
Trust Taxi Service vervoerd en bemiddelt in de dienstverlening en brengt de uitvoering van de vervoerdienst soms ook onder bij geselecteerde taxibedrijven,de overeenkomst wordt gesloten tussen de klant/passagier en de geregistreerde chauffeur/onderneming, Trust Taxi Service draagt hierbij geen verantwoording. 


Aansprakelijkheid. 
Trust Taxi Service kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor misverstaan, vertragingen door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist, is Trust Taxi Service niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of schuld door Trust Taxi Service. Trust Taxi Service houdt zich ten alle tijden het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren i.v.m. overmacht zoals extreme verkeerschaos, weersinvloeden, aanslagen etc. U kunt er van op aan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen. U dient dan ook genoeg tijd te nemen om op Schiphol te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere manier op tijd voor uw vlucht aanwezig kunt zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Trust Taxi Service kan worden toegerekend, omdat zij te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Derhalve heeft Trust Taxi Service geen verplichting tot enige vorm van schadevergoeding. 

Recht. 
Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden alsmede de algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

klachten. 
Iedere taxiondernemer moet beschikken over een klachtenregeling en zich aansluiten bij een geschillencommissie. Ontevreden klanten kunnen zich tot die commissie wenden als ze klachten hebben over de gang van zaken in en rond de taxi. Een klant kan bijvoorbeeld vinden dat hij of zij te veel heeft betaald of niet netjes is behandeld. Een geschillencommissie oordeelt niet over klachten over de bedrijfsvoering. Omdat een geschillencommissie in het belang is van zowel de branche als de klant, hebben KNV Taxi en de Consumentenbond gezamenlijk, met hulp van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Geschillencommissie Taxivervoer opgericht. Daarnaast is ook het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi opgericht. Hier kunnen klanten terecht die hun klacht niet bij de betreffende taxionderneming willen of kunnen indienen bij www.taxiklacht.nl 

Annuleren. 
Annuleren kan alleen tot maximaal 12 uur voor aanvang van de ritopdracht, per e-mail geldt hiervoor de dag/tijd vermeld op de reservering. 

Terugkomst op Schiphol. 
In geval van vertragingen kunt u er op rekenen dat wij deze nauwlettend in de gaten houden. Na aankomst op Schiphol dient u na landing, zo snel mogelijk uw mobiele telefoon aan te zetten zodat de betreffende chauffeur contact met u kan opnemen. Indien u met een andere vlucht terugkeert op Schiphol dan dient u dat tijdig aan ons door te geven. 

Betalingswijze. 
Wij accepteren credit-cards zoals American Express, Visa, Eurocard Mastercard maar u kunt natuurlijk ook contant betalen. 

Privacy bescherming. 
Trust Taxi Service houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal Trust Taxi Service uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate bescherming zorgdragen. 

 

AVG Wetgeving 

 

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van ondernemingen en handelsnamen van: Trust Taxi Service.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Trust Taxi Service persoonsgegevens?

Trust Taxi Service verwerkt persoonsgegevens voor: De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van reservering of uitvoering van een rit, ten aanzien van onze producten en diensten;

 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met u en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via de mail of telefoon:

  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Trust Taxi Service Websites en Apps

  • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Trust Taxi Service verwerkt uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;

 • Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):

  • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer;

 • Consumenten (‘Klanten’) diensten afnemen via Trust Taxi Service offerte- en/of reserveringsmodule:

  • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

 

Kwaliteit en aansprakelijkheid


Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Trust Taxi Service, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Trust Taxi Service is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

Aan wie verstrekt Trust Taxi Service persoonsgegevens

Trust Taxi Service verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Trust Taxi Service verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd in het belang van Trust Taxi Service.

 

Hoe lang bewaart Trust Taxi Service persoonsgegevens?

Trust Taxi Service bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

 

Wat doet Trust Taxi Service met cookies?

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een Website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden kunnen gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend, Trust Taxi Service doet dit niet.

 

 

Hoe kun je contact opnemen met Trust Taxi Service?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per mail contact opnemen met de Klantenservice van Trust Taxi Service

Telefonische klantenservice
De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 22.00 uur via telefoonnummer +31 640 95 65 10

 

Postadres
Post kan worden gericht aan:

Trust Taxi Service
Ringvaartdijk 13
1066 DE Amsterdam

 

Hoe kunt uw privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Trust Taxi Service.  Dit kunt u doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

 

Verzet
U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Trust Taxi Service u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

Trust Taxi Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Trust Taxi Service raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy Statement, kunt niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 25-05-2018 

Tot slot wensen alle medewerkers van Trust Taxi Service  U een goede reis. 
 

Volg ons op Twitter

Telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden van 08.00 uur t/m 22.00 uur. Bel dan op 0031 640 956 510